Search Result of "Palm fatty acid distillate"

About 23 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

SYNTHESIS OF WAX ESTERS FROM PALM FATTY ACID DISTILLATE AND OLEYL ALCOHOL OVER AMBERLYST15

ผู้แต่ง:Imgวิมลวรรณ ชอบเสร็จ, ImgDr.Vittaya Punsuvon, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:การออกแบบเครื่องต้นแบบระดับโรงงานเพื่อผลิตแคโรทีนอยด์เข้มข้นจากน้ำมันปาล์มดิบ และวิตามินอีเข้มข้นจากดิสทิลเลตกรดไขมันปาล์ม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสยุมพร รัตนพันธ์, อาจารย์, Imgดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การเพิ่มมูลค่าชีวมวลปาล์มน้ำมัน และน้ำมันกรดปาล์มเพื่อพลังงานทดแทนและวัสดุชีวภาพ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวารุณี ธนะแพสย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, Imgดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, Imgนายวุฒินันท์ คงทัด, Imgนายเกษม หฤทัยธนาสันติ์, Imgนางสาริมา สุนทรารชุน, Imgดร.ปฐมา จาตกานนท์, Imgดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, Imgดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, Imgนายชัยพร สามพุ่มพวง, Imgนางสาวเทพา ผุดผ่อง, Imgนายยุทธนา บรรจง

Img

Researcher

ดร. ณกัญภัทร จินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เอนไซม์เทคโนโลยี , การดัดแปรน้ำมัน , การสกัดสารชีวภาพ

Resume

Img

Researcher

ดร. สิรี ชัยเสรี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Confectionery Technology, Chemistry and Analysis of Aroma Compounds in Thai Food and Ingredicnts, Flavor in Foods

Resume

Img

Researcher

ดร. อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีของไขมันและน้ำมัน, อิมัลชันและเอ็นแคปซูเลชัน, การสกัดและสมบัติของสารส่วนผสมอาหารเชิงหน้าที่

Resume

Img

Researcher

ดร. เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

12