Search Result of "Palm Oil bunch"

About 10 results
Img

การประชุมวิชาการ

Mechanical Properties of Natural Rubber Filled Palm Oil Bunch Fiber composites

ผู้แต่ง:ImgDr.Rattana Tantatherdtam,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลระดับดี (2011)

ผลงาน:การศึกษาการเตรียมและสมบัติของวัสดุคอมโพสิตของยางธรรมชาติกับเส้นใยกาบมะพร้าวและปาล์มน้ำมัน

นักวิจัย: Imgดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม Imgนายวุฒินันท์ คงทัด Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:การศึกษาการเตรียมและสมบัติของวัสดุคอมโพสิตของยางธรรมชาติกับเส้นใยกาบมะพร้าวและปาล์มน้ำมัน

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาการเตรียมและสมบัติของวัสดุคอมโพสิตของยางธรรมชาติกับเส้นใยกาบมะพร้าวและปาล์มน้ำมัน

Img
Img
Img

Researcher

นางสาว รยากร นกแก้ว

ที่ทำงาน:ศูนย์ประสานเพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ สำนักงานอธิการบดี

Resume

Img

Researcher

ดร. รัตนา ตันฑเทอดธรรม

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:biocomposites

Resume

Img

Researcher

ดร. วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เคมีไม้ , เซลลูโลส , เคมีของน้ำมันพืช, เครื่องมือวิเคราะห์ GC, HPLC, IR, NIR , พลังงานทดแทน (ไบโอดีเซล เอทานอล)

Resume