Search Result of "Palakorn Seenoi"

About 1 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาตัวแปรสุ่ม length-biased exponential inverted Weibull (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธิดาพร ศุภภากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายพลากร สีน้อย

แหล่งทุน:ภาควิชาสถิติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)