Search Result of "Pakapan NANTHARATANA"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การยอมรับวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำของเกษตรกร ตำบลเขาหินซ้อนและตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้เขียน:ImgPakapan NANTHARATANA

ประธานกรรมการ:Imgดร.วุฒิ หวังวัชรกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgปิติ กันตังกุล

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf