Search Result of "Pailin Srisuratsiri"

About 26 results
Img

Researcher

นางสาว ไพลิน ศรีสุรัติสิริ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Organic Chemistry : Synthesis

Resume

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาสารฟลูออเรสเซนต์เพื่อตรวจจับไอออนลบของไซยาไนด์ โดยใช้คลิ้ก เคมมิสตรี้ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวไพลิน ศรีสุรัติสิริ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgน.ส.ปรียานุช ทองวิเชียร

แหล่งทุน:คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มก. วิทยาเขตศรีราชา

Img
Img

งานวิจัย

การสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากกล้วย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนภัสวรรณ์ ชำนาญเวช (หัตถกิจพาณิชกุล), อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวไพลิน ศรีสุรัติสิริ, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มก. วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเซ็นเซอร์ทางเคมี และการคำนวณทางคอมพิวเตอร์ (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวไพลิน ศรีสุรัติสิริ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวเกศริน จันทรสุนทร, อาจารย์, Imgดร.มาลินี พรหมขัติแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนวิจัย ประจำปี 2565 ประเภททุนพัฒนากลุ่มวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img

งานวิจัย

สารตรวจจับแบบเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ชนิดใหม่ที่สามารถตรวจจับไอออนของเหล็ก (III) ได้อย่างจำเพาะเจาะจงและว่องไว (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวไพลิน ศรีสุรัติสิริ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวเกศริน จันทรสุนทร, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Reversible rhodamine-alkyne Au3+-selective chemosensor and its bioimaging application

ผู้แต่ง:ImgMs.PAILIN SRISURATSIRI, Lecturer, ImgKanjanasirirat, P, ImgChairongdua, A, ImgPalangpon Kongsaeree,

วารสาร:

Img Img Img

Img

Researcher

นาง นภัสวรรณ์ ชำนาญเวช (หัตถกิจพาณิชกุล), อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การสกัดและการแยกสารบริสุทธิ์จากพืชเพื่อการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ, การสังเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ, การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากพืช

Resume

Img

Researcher

นางสาว สำราญ นามโคตร

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:สาขาเคมีอินทรีย์ (ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ พืช)

Resume

Img
Img
Img
Img

ที่มา:คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มก. วิทยาเขตศรีราชา

หัวเรื่อง:การสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากกล้วย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนภัสวรรณ์ ชำนาญเวช (หัตถกิจพาณิชกุล), อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวไพลิน ศรีสุรัติสิริ, อาจารย์

Img

ที่มา:คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มก. วิทยาเขตศรีราชา

หัวเรื่อง:การศึกษาสารฟลูออเรสเซนต์เพื่อตรวจจับไอออนลบของไซยาไนด์ โดยใช้คลิ้ก เคมมิสตรี้

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวไพลิน ศรีสุรัติสิริ, อาจารย์

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556(ประกาศเกียรติคุณ) (2013)

ผลงาน:ชุดตรวจสอบฟอร์มัลดีไฮต์ในอาหาร โดยใช้สารเปลี่ยนสีและการเรืองแสง

นักวิจัย: Imgรองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี Imgนางสาวไพลิน ศรีสุรัติสิริ, อาจารย์ Imgนายสาราญ ปราบภัย Imgนางสาวกนกอร เวชกรณ์

Doner:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

Researcher

นางสาว กรบงกช บูรณ์เจริญ

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Biotechnology, Biochemistry

Resume

Img
Img
12