Search Result of "Pai, G"

About 24 results
Img

งานวิจัย

ศึกษาประสิทธิภาพการให้หน่อของไผ่กิมซุงที่ปลูกในสภาพดินลูกรัง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอนุสรณ์ กุลวงษ์

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img

งานวิจัย

การประเมินพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มน้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เทพไท ไชยทอง, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : A Study of Lilit Taleng Pai Literature Written by Somdej Phra Maha Samana Chao Krom Phra Paramanujitinorosa for Teaching Thai Language.)

ผู้เขียน:Imgนายชลอ รอดลอย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

This historical research studied Lilit Taleng Pai written by Somdej Phra Maha Samana Chao Krom Phra Paramanujitajinorosa, a specific chapter in Wannawijuk Book II, a Thai text book for Mathayomsuksa V. There are 12 sections as follows : Verse, Event of Pegu, Phra Maha Uppraracha moving troops to Kanchanaburi, Somdej Phra Naresuan mentioning to fight Combodian, Somdej Phra Naresuan preparing to fight Pegu army, Somdej Phra Naresuan preparing troops, Phra Maha Uppraracha planning a war and then moving troops to fight against Thai Vanguard, Thai Vanguard withdrawing Royal army moving, Phra Naresuan and Phra Agatossarot’s elephants being among enemies, Fighting on the backs of the elephants and Victory of Thai, Phra Naresuan building a stupa and remuneration for soldiers, Somdej Phra Wannarat asking for an apology, including other documents concerning with teaching Thai Language. It is found that a specific chapter of Lilit Taleng Pai, a historical literature in Thai textbook for Mathayomsuksa V contains the following literary element: plot, characters, language, theme and form. The aesthetics can be seen in content, diction, play on words, puns and rhythm whose sounds and meanings are perfect. In addition, The aesthetic values are inbeded in form whose unity is properly complied with the content of its literary, knowledge, tradition, ceremony of wars, moral precept and Buddhist faith. It also helps to implant readers to be loyalty to the nation, religion and the king. Therefore these selected episodes are appropriate for senior high school students.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 016, Issue 2, Jul 95 - Dec 95, Page 125 - 130 |  PDF |  Page 

Img
Img

ที่มา:พืชเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาพพื้นฐานของเกษตรกรในพื้นที่รับน้ำชลประทานจากอุโมงค์ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

Img

ที่มา:Agricultural science Journal

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาพพื้นฐานของเกษตรกรในพื้นที่รับน้าชลประทานผ่านอุโมงค์ผันน้าอ่างเก็บน้าห้วยไผ่อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อบริหารจัดการข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของบ้านทุ่งไผ่ ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้เขียน:Imgสรรพสิทธิ์ สิงห์ปี

ประธานกรรมการ:Imgนางอภิวันท์ กำลังเอก, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgศานิต เก้าเอี้ยน

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:แนวคิดธุรกิจ การลงทุนและผลตอบแทน ของผู้ประกอบการเกสเฮาส์ประเภทบ้านดิน เขตพื้นที่อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลผลิตและความเสียหายที่เกิดจากแมลงและโรคของหน่อไม้ไผ่รวก (Thyrsostachy siamensis Gamble)

ผู้เขียน:ImgSurachai Choldumrongkul, ImgWiroach Atirattanapunya

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The shoot of Thyrsostachys siamensis Gamble is usually damaged by bamboo shoot borer, bamboo aphid and dried out disease. This experiment was carried out to test that thinning would effect the incidence of pests and diseases. This research was done in 6 years old plantation, located in Thong Pha Poom district, Kanchanaburi province. Four levels of thinning were used as 0%, 25%,50% and 75% of the total number of culms within each clump. The result is non significance among treatment on shoot production and the damaged by shoot borer. However, thinning at 75% significantly showed high level of dried out disease.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 027, Issue 1, Jan 93 - Mar 93, Page 20 - 24 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาพพื้นฐานของเกษตรกรในพื้นที่รับน้าชลประทานผ่านอุโมงค์ผันน้าอ่างเก็บน้าห้วยไผ่อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษากรรมวิธีการอัดไม้ไผ่หกให้เป็นแผ่นราบด้วยไฟฟ้า

ผู้เขียน:Imgวิสุทธิพงษ์ หลอดคำ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ประเทือง พุฒซ้อน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายบุญนำ เกี่ยวข้อง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนิคม แหลมสัก

กรรมการวิชารอง:Imgนายอนันตชัย เขื่อนธรรม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฝึกการอ่านร้อยกรอง เรื่อง พระอภัยมณี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้เขียน:Imgธนวิตร์ พัฒนะ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, อาจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สาโรช โศภีรักษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปริมาณและการใช้ประโยชน์ไผ่ซาง (Dendrocalamus strictus (Roxb.) Nees) ในพื้นที่ป่าสาธิตอำเภองาว จังหวัดลำปาง

ผู้เขียน:Imgสิทธพร เอียดทอง

ประธานกรรมการ:Imgนายอนันต์ อนันตโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgธัญนรินทร์ ณ นคร

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สันติ สุขสอาด, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การคัดพันธุ์ไผ่ตง ในสภาพปลอดเชื้อ

ผู้เขียน:Imgยุพิน เคนตรี

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสุรียา ตันติวิวัฒน์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่15

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการรับแรงดัดของลำไม้ไผ่ตง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้สารดูดน้ำในการขยายพันธุ์ไผ่ตงเขียว โดยวิธีไม่ใช่เพศ

ผู้เขียน:Imgไกรสิงห์ ชูดี

ประธานกรรมการ:Imgนายวัฒนา เสถียรสวัสดิ์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุรศักดิ์ นิลนนท์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
12