Search Result of "Paddy rice fields"

About 12 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Physical and chemical properties of mineral in soils of paddy rice fields from Chonburi Province, Thailand

ผู้แต่ง:Imgsiprom, W., ImgTeanchai, K., ImgMr.Methee Juntaropakorn, Lecturer, ImgKaewkhao, J., ImgSangwaranatee, N.,

วารสาร:

Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Physical and chemical properties of mineral in soils of paddy rice fields from Chonburi Province, Thailand

ผู้แต่ง:Imgsiprom, W., ImgTeanchai, K., ImgMr.Methee Juntaropakorn, Lecturer, ImgKaewkhao, J., ImgSangwaranatee, N.,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาสมบัติทางเคมีบางประการของดิน: กรณีศึกษาพื้นที่เพาะปลูกข้าวในเขตภาคตะวันออก (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง ประเทศไทยกับภูมิอากาศโลก ครั้งที่ 2 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์สู่เศรษฐกิจสีเขียว

หัวเรื่อง:การประเมินการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และการกักเก็บคาร์บอนในดินของนาข้าวที่ปลูกตามแนวทางเกษตรเคมีและอินทรีย์ร่วมกับการจัดการน้ำ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินบัญชีคาร์บอนและการกักเก็บคาร์บอนในดินของนาข้าวที่ปลูกตามแนวทางเกษตรเคมีและอินทรีย์ร่วมกับการจัดการน้ำ

ผู้เขียน:Imgธาริณี เผ่าสีหา

ประธานกรรมการ:Imgดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์, Imgภัทรา เพ่งธรรมกีรติ

Img

งานวิจัย

ทรานสคริปโตมของพันธุ์ข้าวไทยเพื่อค้นหายีนเป้าหมายที่มีศักยภาพในการลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทน (2021)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.วาสินี พงษ์ประยูร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศิริพร ศรีภิญโญวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์, Imgผศ.ดร.วาสินี พงษ์ประยูร

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

Researcher

นาย เมธี จันทโรปกรณ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

Resume