Search Result of "PTB"

About 8 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

หัวเรื่อง:การศึกษาหน้าที่และอันตรกิริยาของโปรตีน PTB กับอาร์เอ็นเอของไวรัสตับอักเสบบีในเซลล์เนื้อเยื่อตับ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:หน้าที่และอัตรกิริยาของโปรตีน polypyrimidine tract binding กับอาร์เอ็นเอของไวรัสตับอักเสบบี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img

Researcher

ดร. ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Molecular biology, molecular virology, , antiviral compounds from natural products

Resume