Search Result of "PSCAD/EMTDC"

About 14 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:2011 Asia-Pacific Power and Energy Conference

หัวเรื่อง:Modeling and Simulation of 500 kV Transmission network for numerical fault calculation, detection, using PSCAD/EMTDC

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาแรงดันเกินจากการสวิตช์สายส่ง 500 กิโลโวลต์ จอมบึง-บางสะพาน 2 โดยใช้โปรแกรม PSCAD/EMTDC

ผู้เขียน:Imgประเสริฐ ฉันทจิรธรรม

ประธานกรรมการ:Imgดร.ตฤณ แสงสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสันติ อัศวศรีพงศ์ธร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:30th Electrical Engineering Conference EECON-30

หัวเรื่อง:การศึกษาแรงดันเกินจากการสวิตช์สายส่ง 500 kV จอมบึง-บางสะพาน 2 โดยใช้โปรแกรมPSCAD/EMTDC

Img

Researcher

นาย สันติ อัศวศรีพงศ์ธร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Protection Engineering, Reliability, Energy Management, Substation Design , Reliability

Resume

Img

ที่มา:EECON-28

หัวเรื่อง:การศึกษาแรงดันเกินเนื่องจากการเปิด-ปิด สวิตซ์ในสายป้อนโดยใช้โปรแกรม PSCAD/EMTDC

Img

งานวิจัย

งานศึกษาความเหมาะสมโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศิริโรจน์ ศิริสุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมหมาย อุดมวิทิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์, Imgนางสาวศุภลักษณ์ สถิรชีวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายศรีศักดิ์ จ่างจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สัญชัย เดชานุภาพฤทธา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (38)

Img
Img

Researcher

ดร. ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Power System Reliability, Maintenance Management, Power System Operation and Optimization

Resume

Img

Researcher

ดร. พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Electrical Engineering, Robotic Control, Optinal Control

Resume