Search Result of "PRAWNS AND SHRIMPS"

About 7 results
Img

การประชุมวิชาการ

สถานภาพอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของประเทศไทย (2009)

ผู้แต่ง:ImgDr.Natchanok Amornthewaphat, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักตัวกับอัตราการหายใจของกุ้งขาวแปซิฟิก (Litopenaeus vannamei ) ขนาดเล็ก

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การใช้น้ำผักกาดดองป้องกันโรคท้องร่วงและเพิ่มสมรรถภาพในการผลิตลูกสุกร

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:สถานภาพอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของประเทศไทย

Img
Img

Researcher

ดร. ณัฐชนก อมรเทวภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:พัฒนาและปรับปรุงการผลิตอาหารสัตว์โดยเฉพาะอาหารสัตว์น้ำ, การเปลี่ยนแปลงการเคมีและฟิสิกส์ของแป้งในการผลิตอาหารสัตว์

Resume

Img

Researcher

ดร. มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:สมุทรศาสตร์กายภาพ, แบบจำลองการไหลของน้ำ

Resume