Search Result of "POM"

About 31 results
Img
Img

การประชุมวิชาการ

THE TIDAL CURRENTS IN CHAO PHRAYA RIVER MOUTH BY PRINCETON OCEAN MODEL (POM)

ผู้แต่ง:Imgธัญญนุช อินแตง, ImgDr.Monton Anongponyoskun, Assistant Professor, ImgMr.Alongot Intarachart,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Storm Surge in the Gulf of Thailand Generated by Typhoon Linda in 1997 Using Princeton Ocean Model (POM).

ผู้แต่ง:ImgDr.Jitraporn Phaksopa, Assistant Professor, ImgPramot Sojisuporn,

วารสาร:

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Storm Surge in the Gulf of Thailand Generated by Typhoon Linda in 1997 Using Princeton Ocean Model (POM))

ผู้เขียน:Imgดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgPramot Sojisuporn

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Princeton Ocean Model (POM) was applied to simulate tidal circulation in the Gulf of Thailand. The model grid space was 0.1? ? 0.1? (11?11 km2). The model was forced by eight tidal components (M2, K1, O1, S2, Q1, P1, K2, and N2) at the open boundary. The model results were verified using tidal data from 23 tide gauges in the Gulf of Thailand. The results showed that the calculated values from POM corresponded well with the observed ones. Then, the model was used to simulate sea level fluctuation in response to typhoon Linda which entered the Gulf in November 1997. In addition to tidal forcing at the open boundary, 12-hours predicted atmospheric pressure and wind field from Navy Operational Global Atmosphere Prediction System (NOGAPS) were forced above the model surface. The model results showed that POM can simulate Linda’s storm-surge even though the model underestimated the peak rise and sea level fluctuation was out of phase by approximately 1 hour sometimes. The reason for this might be that coarse grid, average atmospheric and wind fields were used in this study. In addition, the unreal of land-sea boundary and depth value from ETOPO5 might give rise to abnormal high sea level at some area in the model.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 040, Issue 5, Jan 06 - Jun 06, Page 260 - 268 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:ประชุมวิชาการครั้งที่ 45 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:แบบจำลองกระแสน้ำขึ้นน้ำลงโดยใช้ POM ในอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:น้ำหนุนในอ่าวไทยที่เกิดจากพายุไต้ฝุ่นลินดาในปี พ.ศ.2540 โดยใช้แบบจำลอง POM

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Increasing Area of Green Mussel Culture in Ao Sriracha, Chon-Buri Province

ผู้แต่ง:ImgDr.Monton Anongponyoskun, Assistant Professor, ImgDr.Shettapong Meksumpun, Professor,

วารสาร:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Numerical model of tidal current in the Gulf of Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Monton Anongponyoskun, Assistant Professor, ImgMr.Alongot Intarachart, Imgนายรัตน์พงศ์ กุญชรบุญ,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

Researcher

ดร. ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:Small-Scale Fisheries and Rural Aquaculture, GIS & Remote Sensing of Aquatic Ecosystem, Urban Flood Risk Reduction and Climate Change

Resume

Img

Researcher

ดร. เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:ด้านการประเมินสถานภาพของสิ่งแวดล้อม, ด้านการเฝ้าระวังการเกิดปรากฏการณ์น้ำเปลี่ยนสี, ด้านความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชทะเล

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินผลการดำเนินงานของกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านควนป้อม อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้เขียน:Imgวชิราภรณ์ เพชรรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgนางนงนุช อังยุรีกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สมศักดิ์ เพรียบพร้อม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสันติยา เอกอัคร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการการสร้างแบบจำลองและการจำลองสถานการณ์ประจำปี พศ. 2551 แบบจำลองสถานการณ์เพื่อการตัดสินใจที่ดีกว่า

หัวเรื่อง:แบบจำลองการเคลื่อนที่ของน้ำหนุนใกล้ปากแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ.

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Increasing Area of Green Mussel Culture in Ao Sriracha, Chon-Buri Province)

ผู้เขียน:Imgดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Nowadays, in Ao Sriracha, Chon-Buri province, fishermen install sea floating rafts of green mussel in extensive area. The RADARSAT imaged data in the years 2001 to 2004 showed that floating rafts of green mussel increased 3 times from 0.5 km2 to 1.5 km2. Increasing area of green mussel culture enlarged in the northern and the middle parts of Ao Sriracha, but in the southern part, the floating rafts were intensive. POM 2 D (Princeton Ocean Model 2 dimensions) based on momentum balance, mass balance under conditions of well mixed seawater and no effects of wind was simulated. Assuming that seawater current in Ao Sriracha was only affected by tide, seawater height at the southern part was transferred to be boundary condition in the model. Results of the model showed that averaged velocity of seawater flowing pass the area of green mussel culture from north to south was about 0.2-0.3 m/sec in June and from south to north was about 0.3-0.4 m/sec in September. Patterns of averaged circulation related to increasing area of floating rafts for supporting spat of green mussel from the northern part. For suitable management of the culture area, the floating rafts should be arranged to leave wide space between them which was large enough for good circulation of seawater and dispersion of green mussel spats. If there was good distribution of spats, the area of southern part could be extended for floating rafts to raise marine farms and marine products. At the same time, it would be the ways to keep good environments for sustainable marine cultures.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 041, Issue 4, Oct 07 - Dec 07, Page 690 - 695 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาเชิงทดลองเพื่อหาพฤติกรรมทางไตรโบโลยีของข้อต่อทรงกลมในชุดคันต่อรถยนต์

12