Search Result of "PCK"

About 24 results
Img

การประชุมวิชาการ

How do I improve my pedagogical content knowledge (PCK) to enhance my pre-service chemistry teachers' PCK?

ผู้แต่ง:ImgDr.Chatree Faikhamta, Associate Professor, ImgChittamas SUKSAWANG, ImgJohn AIREY,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

A Case Study of Thai Pre-Service Chemistry Teacher's PCK Development during the Methods Course

ผู้แต่ง:ImgDr.Vantipa Roadrangka, Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาโดยการใช้การศึกษาด้วยตนเอง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

A Self-Study of a Thai Teacher Educator Developing a Better Understanding of PCK for Teaching about Teaching Science

ผู้แต่ง:ImgDr.Chatree Faikhamta, Associate Professor, ImgProfessor Dr. Anthony Clarke,

วารสาร:

Img Img Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

The Development of Preservice Physics Teachers’ Pedagogical Content Knowledge in the PCK-based Physics Methods Course

ผู้แต่ง:ImgMr.Khajornsak BUARAPHAN, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา

หัวเรื่อง:การพัฒนาความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของอาจารย์ผู้สอนสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาโดยการใช้การศึกษาด้วยตนเอง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาโปรแกรมการพัฒนาวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของอาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์

Img
Img

งานวิจัย

Developing Science Student Teacher's Pedagogical Content Knowledge Through Field-based Experiences (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ศึกษา, การสอนเคมี

Resume

Img

Researcher

ดร. ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อาชีวศึกษา, ธุรกิจศึกษา, ความเป็นผู้ประกอบการ

Resume

Img

Researcher

ดร. นันทรัตน์ เครืออินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การสอนวิทยาศาสตร์ การพัฒนาครูวิทยาศาสตร์

Resume

12