Search Result of "PBZ"

About 21 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการฯ พืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6

หัวเรื่อง:การใช้พาโคลบิวทราโซลเพื่อชะลอพัฒนาการช่อดอกกล้วยไม้หวาย

Img

Researcher

ดร. ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Horticultural Physiology and Production

Resume

Img

Researcher

ดร. ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:การยับยั้งการออกดอกของสับปะรดด้วยพาโคลบิวทราโซล

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:การยับยั้งการออกดอกของสับปะรดด้วยพาโคลบิวทราโซล

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพการผลิตกล้วยไม้ของไทยเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์, Imgนายกาญจน์เจริญ ศรีอ่อน, Imgดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, Imgจุรีรัตน์ ประสาร, Imgณัฐพร สุวรรณเมฆ, Imgนรรจพร เรืองไพศาล, Imgวัฒนา กลิ่นสุคนธ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (6)

Img

Researcher

นางสาว ดรุณี ถาวรเจริญ

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:ปรับปรุงพันธุ์ไม้ผล/ขยายพันธุ์พืช/การปลูกพืชไม่ใช้ดิน

Resume

Img

งานวิจัย

นวัตกรรมและการใช้ประโยชน์วัสดุนาโนฐานชีวภาพปรับแต่งหมู่ฟังชั่นเพื่ออุตสาหกรรมและการเกษตรที่ยั่งยืนสู่เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย เมธีวิจัยอาวุโส) (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, Imgดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgน.ส.ศิรภัสสร เกียรติพึ่งพร, Imgนายยิ่งยศ ภู่อาภรณ์, Imgผศ.ดร.คณิน เนื่องโนราช

แหล่งทุน:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (8)

Img

Researcher

นางสาว ขวัญหทัย ทนงจิตร

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร

Resume

Img

Researcher

นางสาว พิมพ์นิภา เพ็งช่าง

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:ไม้ผลเขตร้อน และการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

Resume

Img

Researcher

นาง กัลยาณี สุวิทวัส

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:ด้านไม้ผลเขตร้อน

Resume

Img

Researcher

ดร. ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาพืชสวน

Resume

12