Search Result of "Over weight"

About 663 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Effect of Weight Distribution on Vector Symbol Decoder Performance

ผู้แต่ง:ImgNabeela Shaheen , ImgDr.Usana Tuntoolavest, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

งานวิจัย

การควบคุมน้ำหนักยางแท่ง (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวิเรขา คำจันทร์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายศักดิ์ดา คำจันทร์, อาจารย์, Imgนายประเสริฐศักดิ์ พรหมณี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววาสนา นาราศรี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์

แหล่งทุน:โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และบริษัทเอ็ม. พี. เบ็ทเทอร์ จำกัด

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาบล็อกน้ำหนักเบาจากซีเมนต์ขาวผสมฟางขาวเสริมลำไผ่ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววริษา สายะพันธ์, Imgศ.ดร.โจเซฟ เคดารี

แหล่งทุน:เงินอุดหนุนส่งเสริมการวิจัยกลุ่มวิชาการ 17 คณะ

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (2)

Img

งานวิจัย

การควบคุมมวลโมเลกุลไคโตซานโดยกระบวนการย่อยด้วยกรด (ทุน IPUS) (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img

งานวิจัย

การศึกษาอัตราค่าใช้จ่ายการแปรสภาพมันสำปะหลังอัตราการสูญเสียน้ำหนักและค่าใช้จ่ายการเก็บรักษาและค่าขนส่งตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสำปะหลัง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พัฒนา สุขประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, Imgนางปพิชญา จินตพิทักษ์สกุล, อาจารย์, Imgดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุภาภรณ์ เลิศศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางเมตตา เร่งขวนขวาย, อาจารย์, Imgนายณัฐ สมณคุปต์, อาจารย์, Imgดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กระทรวงพาณิชย์

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (3)

12345678910...