Search Result of "Osamu Mizuno"

About 3 results
Img

งานวิจัย

การใช้ Text Classifier ในการค้นหา Fault-Prone Byte-Code (2015)

หัวหน้าโครงการ:Osamu Mizuno

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ภัทร ลีลาพฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgOsamu Mizuno, ImgTsuyoshi Fujiwara

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

การประชุมวิชาการ

Fault-prone Byte-code Detection Using Text Classifier

ผู้แต่ง:ImgTsuyoshi Fujiwara, ImgOsamu Mizuno, ImgDr.Pattara Leelaprute, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

ดร. ภัทร ลีลาพฤทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Feature Interactions, Telecommunication services, Network Systems

Resume