Search Result of "Orthometric Height"

About 9 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบค่าความสูงออร์โทเมตริกจากการรังวัดด้วยดาวเทียมระบบจีเอ็นเอสเอส แบบโครงข่ายสถานีอ้างอิงเสมือนกับการเดินระดับ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ผู้เขียน:Imgวราวุฒิ ชัยมีแรง

ประธานกรรมการ:Imgนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความเหมาะสมของแบบจำลองภูมิศักยภาพของพิภพสำหรับประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgสิวะ เทียมภัก

ประธานกรรมการ:ImgThirathorn Asvarujanon

กรรมการร่วม:Imgดร.ดีบุญ เมธากุลชาติ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ความถูกต้องของพิกัดตำแหน่งจากการรังวัดด้วยดาวเทียมระบบจีพีเอสโดยวิธีสถานีอ้างอิงเสมือน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธนัช สุขวิมลเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบความสูงออร์โทเมตริกจากการรังวัดด้วยดาวเทียมระบบ GPS โดยประยุกต์ใช้แบบจำลองภูมิศักยภาพของพิภพ ค.ศ.1996 และ ค.ศ.2008

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธนัช สุขวิมลเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18

หัวเรื่อง:ความเหมาะสมของแบบจำลองภูมิศักยภาพของพิภพสำหรับประเทศไทย

Img
Img
Img

Researcher

นาย ธนัช สุขวิมลเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Geomatics, Satellite Surveying, Urban and Regional Planning

Resume

Img

Researcher

ดร. ดีบุญ เมธากุลชาติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมสำรวจและแผนที่, การสำรวจภาพถ่ายทางอากาศ, การสำรวจระยะไกล ภาพดาวเทียม, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

Resume