Search Result of "Organizing Cooperative"

About 1 results
Img

Researcher

นาย วินัย อาจคงหาญ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาที่สนใจ:สหกรณ์การเกษตร , Organizing Cooperative

Resume