Search Result of "Oreochromis niloticus"

About 486 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาข้อมูลการผลิตปลานิลครบวงจร (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgชยานันท์ แดงใหม่, Imgนิลุบล เล่าอั้น

แหล่งทุน:ที.ซี. ยูเนี่ยนโกลบอล กรุ๊ป จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลของการใช้น้ำกากเม่าในการป้องกันเชื้อสเตรปโตคอคคัสที่แยกได้จากปลานิลในห้องปฏิบัติการ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายณรงค์ กมลรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัย วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img

งานวิจัย

การศึกษาประสิทธิภาพในการเลี้ยงปลานิล (Oreochromis niloticus Linn.) ร่วมกับการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโพนิกส์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศิลป์ชัย มณีขัติย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุทิน สมบูรณ์

แหล่งทุน:ทุนส่งเสริมการพัฒนาค้นคว้าวิจัย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...