Search Result of "Orawan Worasub"

About 3 results
Img

การประชุมวิชาการ

Porous NiTi Produced by NiTiTa Transient-Liquid-Assisted Method

ผู้แต่ง:ImgOrawan Worasub, ImgDr.Ampika bansiddhi, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

งานวิจัย

การผลิตวัสดุรูพรุนนิเกิลไทเทเนียมโดยการเผาผนึกด้วยเฟสของเหลวเพื่อใช้เป็นกระดูกเทียม (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัมพิกา บันสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. อัมพิกา บันสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:กรรมวิธีขึ้นรูปโลหะผง, วัสดุทางการแพทย์, วัสดุรูพรุน, วัสดุฉลาดหรือวัสดุจำรูป, นิเกิลไทเทเนียมอัลลอย, สมบัติทางกลของวัสดุ, กระดูกเทียม

Resume