Search Result of "Orawan Butso"

About 2 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Changes in the Efficiency of Rice Production in Thailand

ผู้แต่ง:ImgOrawan Butso, ImgMr.Somporn Isvilanonda, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img

Researcher

นาย สมพร อิศวิลานนท์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร , เศรษฐมิติและนโยบายทางการเกษตร

Resume