Search Result of "Orana Chandrasiri"

About 41 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดการความรู้สิ่งแวดล้อมสรรสร้างกับการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย: การประเมินประโยชน์จากโครงการพื้นที่สุขภาวะในประเทศไทย (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.Sigit Dwiananto Arifwidodo, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgOrana Chandrasiri

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

งานวิจัย

การจัดการความรู้และระบบประเมินความก้าวหน้างานด้านต่างประเทศ (2022)

หัวหน้าโครงการ:Orana Chandrasiri

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.Sigit Dwiananto Arifwidodo, รองศาสตราจารย์, ImgOrana Chandrasiri

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Img
Img

งานวิจัย

การจัดการความรู้สิ่งแวดล้อมสรรสร้างกับการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย: การประเมินประโยชน์จากโครงการพื้นที่สุขภาวะในประเทศไทย (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.Sigit Dwiananto Arifwidodo, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgOrana Chandrasiri

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Urban heat stress and human health in Bangkok, Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Sigit Dwiananto Arifwidodo, Associate Professor, ImgOrana Chandrasiri,

วารสาร:

Img Img Img

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Inequality in Active Public Park: A Case Study of Benjakitti Park in Bangkok, Thailand

ผู้แต่ง:ImgOrana Chandrasiri, ImgDr.Sigit Dwiananto Arifwidodo, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Exploring the effects of urban heat island: A case study of two cities in Thailand and Indonesia

ผู้แต่ง:ImgDr.Sigit Dwiananto Arifwidodo, Associate Professor, ImgOrana Chandrasiri, ImgRizqi Abdul Haris, ImgTetsu Kubota,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Urban Heat Island and Health Effects in Bangkok, Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Sigit Dwiananto Arifwidodo, Associate Professor, ImgOrana Chandrasiri,

วารสาร:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Urban Heat Island and Household Energy Consumption in Bangkok, Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Sigit Dwiananto Arifwidodo, Associate Professor, ImgOrana Chandrasiri,

วารสาร:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Better Park Design Contributes to Physical Activity Improvement

ผู้แต่ง:ImgDr.Sigit Dwiananto Arifwidodo, Associate Professor, ImgOrana Chandrasiri,

วารสาร:

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The effects of park improvement on park use and park-based physical activity

ผู้แต่ง:ImgDr.Sigit Dwiananto Arifwidodo, Associate Professor, ImgOrana Chandrasiri,

วารสาร:

Img Img Img

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Inequality in Active Public Park: A Case Study of Benjakitti Park in Bangkok, Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Sigit Dwiananto Arifwidodo, Associate Professor, ImgOrana Chandrasiri,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Perceived Health Effects and Urban Heat Island in Bangkok, Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Sigit Dwiananto Arifwidodo, Associate Professor, ImgOrana Chandrasiri, ImgNuttkritta Nilkamheang,

การประชุมวิชาการ:

123