Search Result of "Orally Colostral"

About 4 results
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบการได้รับภูมิคุ้มกันจากนมน้ำเหลืองต่อโรคอหิวาต์สุกรและพิษสุนัขบ้าเทียม ระหว่างวิธีการกรอกและให้กินในลูกสุกร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เนรมิตร สุขมณี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายศรีสุวรรณ ชมชัย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุเจตน์ ชื่นชม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย ศรีสุวรรณ ชมชัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ผสมพันธุ์สุกร, ปรับปรุงพันธุ์สุกร

Resume

Img

Researcher

ดร. สุเจตน์ ชื่นชม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อาหารปลอดภัย เทคโนโลยีและสุขศาสตร์เนื้อสัตว์

Resume

Img

Researcher

ดร. เนรมิตร สุขมณี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์สุกร, การผลิตสุกร

Resume