Search Result of "Optical transparent"

About 6 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effect of polycaprolactone-co-polylactide copolyesters' arms in enhancing optical transparent PLA toughness

ผู้แต่ง:ImgDr.Chantiga Choochottiros, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img

การประชุมวิชาการ

STAR-SHAPED POLYCAPROLACTONE-CO-POLYLACTIDE FOR ENHANCING OPTICAL TRANSPARENT PLA TOUGHNESS

ผู้แต่ง:ImgDr.Chantiga Choochottiros, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาโคพอลิเมอร์รูปร่างคล้ายดาวเพื่อเพิ่มความแข็งเหนียวและรักษาสภาพความใสของพอลิแลคติกแอซิค (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จันทิกา ชูโชติรส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. จันทิกา ชูโชติรส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สังเคราะห์พอลิเมอร์และพอลิเมอร์ดัดแปร, วัสดุชีวฐานและและพลาสติกย่อยจสลายทางชีวภาพ

Resume