Search Result of "Optical and electrical properties"

About 9 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย วรสิทธิ ศรีบุญ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:พลังงานทดแทนและการจัดการพลังงาน, อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนและการถ่ายเทความร้อน, แบบจำลองทางคณิตศาสตร์

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

Resume