Search Result of "Ontogenetic variation"

About 3 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Temporal and ontogenetic variation in the diet of squid (Loligo forbesii Streenstrup) in Scottish waters

ผู้แต่ง:ImgMs.Sansanee Wangvoralak, Assistant Professor, ImgL. C.Hastie,, ImgG.J. Pierce,

วารสาร:

Img

Img
Img

Researcher

นางสาว มณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากร

Resume