Search Result of "Ong-on, I."

About 642 results
Img

Researcher

นาย องอาจ หาญชาญเลิศ

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ถ่ายภาพ

Resume

Img

Researcher

นาย องอาจ ปทะวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การตลาด

Resume

Img

Researcher

ดร. สุนันท์ สังข์อ่อง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรและการสอน

Resume

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Soil Health Assessment of The Huai Ong Kot Royal King’s Project, Kanchanaburi Province, Thailand (2011)

ผู้แต่ง:ImgDr.Foyfa Shutidamrong, Lecturer, ImgThanaporn Yawichai,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. องอาจ เลาหวินิจ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยา, ภูมิคุ้มกันโรคสัตว์น้ำ, โรคเชื้อโรคก่อโรคในสัตว์, การเพาะเลี้ยงและป้องกันโรคสัตว์น้ำ

Resume

Img

งานวิจัย

สภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของชุมชนในพื้นที่โครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายณัฐวุฒิ นวลกุล

แหล่งทุน:สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำพริกอ่องเพื่อยืดอายุการเก็บ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิศมัย ศรีชาเยช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศศิธร ตรงจิตภักดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ฟอร์เอเวอร์ยังเอสเธติกเซ็นเตอร์ จำกัด

Img

งานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชัชรี นฤทุม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, Imgดร.รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, Imgดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, Imgนายชูเกียรติ รักซ้อน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมบัติ ชิณะวงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgนายอรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เจษฎา แก้วกัลยา, รองศาสตราจารย์, Imgนายวุฒิชัย กปิลกาญจน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ดำรงค์ ศรีพระราม, อาจารย์, Imgดร.บัญชา ขวัญยืน, รองศาสตราจารย์, Imgนายนิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วันชัย อรุณประภารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายสันติ ทองพำนัก, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สคาร ทีจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายรัชด ชมภูนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สมชาย ดอนเจดีย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สาคร ชินวงค์, Imgดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, อาจารย์, Imgนายยุทธนา ตาละลักษมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ฝอยฝา ชุติดำรง, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สมรรถภาพครูวิทยาศาสตร์ด้านความรู้และด้านปฏิบัติการของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:ImgNatchamai LUCKAMNUYPORN

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุนันท์ สังข์อ่อง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอารดา เตชะไกศิยวณิช

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวประพีร์ วิราพร, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วารสารไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:ความแปลกปลอมของความเป็นไทยใน องค์บาก และ ต้มยำกุ้ง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัญหาการบริหารงานธุรการในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่

ผู้เขียน:Imgสมมาตร มีแต้ม

ประธานกรรมการ:Imgศรีสะอาด ณ ลำปาง

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุนันท์ สังข์อ่อง, รองศาสตราจารย์, Imgรุ่ง เจนจิต

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมและปัจจัยการตลาดการใช้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ผู้เขียน:Imgชัยรินทร์ อธิธัญชัยพงษ์

ประธานกรรมการ:Imgนายองอาจ ปทะวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยด้านการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจเช่า RT แมนชั่น

ผู้เขียน:ImgKittikhun VORASETAKARNKIJ

ประธานกรรมการ:Imgดร.จินดา ขันทอง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นิรันดร ทัพไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายองอาจ ปทะวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgวิภาพร ศรีขำ

ประธานกรรมการ:Imgสุมาลี พุ่มภิญโญ

กรรมการวิชาเอก:Imgนางรสดา เวษฎาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายองอาจ ปทะวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ภาคปกติ

ผู้เขียน:Imgเกรียงไกร ขาวปลอด

ประธานกรรมการ:Imgอริชัย รักธรรม

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุรางค์ เห็นสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายองอาจ ปทะวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12345678910...