Search Result of "Older adults"

About 18 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ารทบทวนสถานการณ์นโยบายกิจกรรมทางกายผู้สูงอายุ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgเกษม นครเขตต์, Imgนิตยา แสงชื่น

แหล่งทุน:มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายด้วยยางยืดประยุกต์สำหรับผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรัง. (2017)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อวยพร ตั้งธงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgผศ.ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย, Imgผศ.ดร.พรชัย จูลเมตต์

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยบูรพา (โครงการวิจัยประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล (งบประมาณแผ่นดิน) ของมหาวิทยาลัย)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนารูปแบบกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุไทย (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์, Imgนางสุพรทิพย์ พูพะเนียด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgผศ.ดร.เกษม นครเขตต์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเปรียบเทียบรูปแบบกิจกรรมทางกายระหว่างผู้สูงอายุไทยและโปรตุเกส (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgJoanna Carvallho, Imgผศ.ดร.มยุรี ถนอมสุข

แหล่งทุน:Erasmus Mundus and Thai health Pormotion foundation

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาความอยู่ดีมีสุขเชิงอัตวิสัยของผู้สูงอายุ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อวยพร ตั้งธงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพีรเดช มาลีหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ณัฐยา แก้วมุกดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:งบประมาณโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยกลุ่มวิชาการ 3 คณะ(คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะศึกษาศาสตร์)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img