Search Result of "Nutritional Value"

About 109 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการจัดทำฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสุกรในประเทศไทย (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgณัฐนันท์ แสนทวีสุข, Imgนางนพวรรณ ชมชัย, Imgนางสาวภัทราพร ภุมรินทร์, Imgนางหทัยรัตน์ พลายมาศ, Imgนายพิเชษฐ์ ศรีบุญยงค์, Imgนายรณชัย สิทธิไกรพงษ์, Imgนายวิทธวัช โมฬี, Imgดร.อรประพันธ์ ส่งเสริม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ยุวเรศ เรืองพานิช, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เนรมิตร สุขมณี, รองศาสตราจารย์, Imgนางวรรณี ชิวปรีชา, Imgนายเกรียงศักดิ์ สอาดรักษ์, Imgนางสาวทิพย์มนต์ ใยเกษ, Imgนางภคอร อัครมธุรากุล, Imgนางสาววราพันธุ์ จินตณวิชญ์, Imgนางสาวทัสนันทน์ หงสะพัก, Imgดร.วิราวรรณ จุลโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวสุกัญญา ยุงระแหง, อาจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การมีชีวิตและคุณค่าทางอาหารของอาร์ทีเมียแช่เย็น (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุนทราภรณ์ ลิ่มสกุล, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
123456