Search Result of "Nurancha, P."

About 5 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Guidelines to the management of firefly watching tour in Thailand

ผู้แต่ง:ImgNurancha, P., ImgDr.wasin Inkapatanakul, Associate Professor, ImgChunkao, K.,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img

Researcher

ดร. อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาที่สนใจ:เศรษฐมิติประยุกต์, เศรษฐศาสตร์การผลิต, ทฤษฎีการจัดองค์กรอุตสาหกรรม, แบบจำลองคำนวณดุลยภาพทั่วไป

Resume

Img

Researcher

ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์

Resume