Search Result of "Numpilai, T."

About 39 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

วัสดุนาโนขั้นสูงเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร (ปีที่2) (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:พัฒนานักวิจัย (โครงการระบบผลิตและพัฒนานักวิจัยขั้นสูงเพื่อสร้างความพร้อมในการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร ปีที่2)

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

Researcher

ดร. ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ตัวเร่งปฏิกิริยา, นาโนเทคโนโลยี, การสังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุน, การดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, การเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารเคมีที่มีมูลค่าสูง

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Recent advances in light olefins production from catalytic hydrogenation of carbon dioxide

ผู้แต่ง:ImgNumpilai, T., ImgCheng, C.K., ImgDr.Jumras Limtrakul, Professor, ImgDr.Thongthai Witoon, Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12