Search Result of "Nukreaw, R"

About 7 results
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:โภชนศาสตร์สัตว์ปีก

Resume

Img

Researcher

ดร. กัญจนะ มากวิจิตร์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยา โรคโคนม-โคเนื้อ

Resume

Img

Researcher

ดร. อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:โปรตีนและเอนไซม์

Resume

Img

Researcher

ดร. วิริยา ลุ้งใหญ่, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:ชีววิทยาโมเลกุลและชีวเคมีด้านสัตว์ , ชีววิทยาโมเลกุลและชีวเคมีในระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์

Resume

Img

Researcher

ดร. สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการฟาร์มโคนม, การใช้ประโยชน์จากทุ่งหญ้า, การใช้เครื่องรีดนม

Resume