Search Result of "Nuchatra Chansuvanich"

About 3 results
Img

การประชุมวิชาการ

Taxonomic Study on the Genus Piper L. in Thailand

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Notes on the genus Piper L. (Piperaceae) in Thailand

ผู้แต่ง:

วารสาร:

Img

Researcher

นางสาว สุมน มาสุธน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานของพืช, เรณูวิทยา

Resume