Search Result of "Non tariff Barriers"

About 6 results
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

THE CURRENT STATUS AND FUTURE PERSPECTIVE OF AGRICULTURAL TRADE IN THAILAND UNDER ASEAN FREE TRADE AREA (AFTA)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โอกาสของผลไม้ในพื้นโอกาสของผลไม้ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของไทยภายใต้การกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี : โลจิสติกส์ (ปีที่ ๑)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จารึก สิงหปรีชา, อาจารย์

Img

Researcher

ดร. อิทธิพงศ์ มหาธนเศรษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐมิติประยุกต์, เศรษฐศาสตร์การผลิต, ทฤษฎีการจัดองค์กรอุตสาหกรรม, แบบจำลองคำนวณดุลยภาพทั่วไป

Resume

Img

Researcher

ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

Resume