Search Result of "Non Formal Education"

About 52 results
Img

งานวิจัย

การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์

แหล่งทุน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (5)

Img
Img

งานวิจัย

การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

ความพร้อมของครูในการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศสำหรับครูสังกัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในประเทศไทย (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นวรัตน์ ศิริธารารัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูสังกัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Teacher Readiness for TEFL in the Non-Formal Education in Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Nawarat Siritararatn, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลาออกของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนตามความคิดเห็นของผู้บริหารศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ

ผู้เขียน:Imgฉัตรดาว จรัญญา

ประธานกรรมการ:Imgสุวัฒน์ วัฒนวงศ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgThavatchai Sankatiprapa

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่อง เศษส่วนสำหรับนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนระดับประถมศึกษา จังหวัดสระแก้ว

ผู้เขียน:Imgอุดมลักษณ์ คงคาเนรมิตร

ประธานกรรมการ:Imgนายโสภณ ธนะมัย, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสิริกร กาญจนสุนทร

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับตัวของนักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กรุงเทพมหานคร 3 ที่มีต่อกระบวนการเรียนรู้ ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

ผู้เขียน:Imgณัฐิณี มณีท่าโพธิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสมมารถ ชื่นอิ่ม, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสำรวจแบบการเรียนรู้ของนักศึกษาสายสามัญ ประเภทชั้นเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgนาฏหทัย หัทยาภิรมย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgศศิฉาย ธนะมัย

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แนวทางส่งเสริมการศึกษาต่อเนื่องสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน

ผู้เขียน:Imgมนู สนธิวรรธนะ

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวนาถ พันธุมนาวิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการใช้ดนตรีประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่: กรณีศึกษาศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตดินแดง

ผู้เขียน:Imgโสฬส สนธิเณร

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรส่วนกลาง สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ

ผู้เขียน:Imgบุญช่วย ยิดชัง

ประธานกรรมการ:Imgนายสำเนาว์ ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สภาพ ปัญา และความต้องการของผู้ที่อยู่ในสถานศึกษา และชุมชนในการจัดหลักสูตรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับ การเลี้ยงโคนม ของกรมการศึกษานอกโรงเรียน : กรณีศึกษา จังหวัดราชบุรี

ผู้เขียน:Imgสมบัติ ท้ายเรือคำ

ประธานกรรมการ:Imgวิกรม รังสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

123