Search Result of "Nojima, S"

About 2 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Temporal changes in benthic communities of seagrass beds impacted by a tsunami in the Andaman Sea, Thailand

ผู้แต่ง:ImgWhanpetch, N, ImgNakaoka, M, ImgMukai, H, ImgSuzuki, T, ImgNojima, S, ImgKawai, T, ImgDr.Chittima Aryuthaka, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img

Researcher

ดร. จิตติมา อายุตตะกะ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธาน, นิเวศวิทยาไส้เดือนตัวกลมทะเล

Resume