Search Result of "Nobuo Sasaki"

About 6 results
Img

Researcher

นาย ดิศดนัย เพ็ญชรี

ที่ทำงาน:โรงพยาบาลสัตว์ กำแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อายุรกรรมต่อมไร้ท่อ

Resume

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Buccal mucosal graft urethroplasty in male cats with traumatic complete urethral rupture

ผู้แต่ง:ImgMr.Wanchart Yippaditr, Imgอัญญา วัฒนางกูร, ImgMr.DISDANAI PENCHAREE, ImgNobuo Sasaki,

วารสาร:

Img

Img

Researcher

นาย วันชาติ ยิบประดิษฐ์

ที่ทำงาน:โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ทัศนีย์ เจริญทรง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคสัตว์เล็ก

Resume