Search Result of "Nitikorn Ruaysamrarn"

About 3 results
Img

การประชุมวิชาการ

การออกแบบและสร้างต้นแบบแผ่นรองรับแรง (2009)

ผู้แต่ง:ImgNitikorn Ruaysamrarn, ImgMr.Taweedej Sirithanapipat, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

งานวิจัย

การออกแบบ วิเคราะห์และสร้างแผ่นรับแรง (Force Plate) (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาย ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Sensor Technology, Microcontroller Application

Resume