Search Result of "Niosome"

About 33 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของนีโอโซมโปรตีนไฮโดรไลเสทจากไหมอีรี่ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวพัลลภัช นิลสุวรรณโฆษิต

แหล่งทุน:(ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไหม (สกว) วิทยาเขตกำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

ผลงานระดับชมเชย (2015)

ผลงาน:การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิปกลอสที่มีส่วนผสมของนีโอโซมโปรตีนไฮโดรไลเสทจากรำข้าวไรซ์เบอร์รี่

นักวิจัย: Imgนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล Imgดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์ Imgนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์ Imgดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

ผลิตภัณฑ์ลิปกลอสนีโอโซมโปรตีนไฮโดรไลเสทจากรำข้าวไรซ์เบอร์รี่ (2016)

ผลงาน:ผลิตภัณฑ์ลิปกลอสนีโอโซมโปรตีนไฮโดรไลเสทจากรำข้าวไรซ์เบอร์รี่

นักวิจัย: Imgนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

Doner:Thai Cosmetic Cluster

Img

ที่มา:(ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไหม (สกว) วิทยาเขตกำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์)

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของนีโอโซมโปรตีนไฮโดรไลเสทจากไหมอีรี่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของนีโอโซมไฟโบรอินไฮโดรไลเสทจากรังไหมอีรี่

ผู้เขียน:Imgพัลลภัช นิลสุวรรณโฆษิต

ประธานกรรมการ:Imgดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgสุพนิดา(พงษ์ศิริ) วินิจฉัย, Imgดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลิปกลอสที่มีส่วนผสมของนีโอโซมโปรตีนไฮโดรไลเสทจากรำข้าวไรซ์เบอร์รี่

ผู้เขียน:Imgพัลลภา วุฒิภาพรกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgสุพนิดา(พงษ์ศิริ) วินิจฉัย, Imgนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, Imgสุคันธรส ธาดากิตติสาร

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากโปรตีนไฮโดรไลเสทจากไหมไทยพันธุ์พื้นเมืองโดยเทคนิคการนำส่งสารแบบนิโอโซม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, Imgดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, Imgดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวประภัสสร รักถาวร

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสบู่ก้อนที่มีประสิทธิภาพการต้านอนุมูลอิสระจากน้ำมันเมล็ดสบู่ดำ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

Img
12