Search Result of "Niltharach, A."

About 36 results
Img

Researcher

ดร. อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Inorganic Chemistry

Resume

Img

งานวิจัย

การสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยาผสมของโคบอลต์ซัลไฟด์สำหรับกระบวนการย่อยสลายด้วยแสงของสีย้อม (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), อาจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img
Img

Researcher

ดร. อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนสนับสนุนวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

หัวเรื่อง:การสังเคราะห์ฟิชเชอร์โทรปช์ด้วยตัวเร่งโคบอลต์บนสารพยุงซิลิกอนไดออกไซด์ซึ่งถูกปรับปรุงด้วยรูทีเนียม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), อาจารย์

Img

Researcher

ดร. สุธาสินี กิตยาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เคมีอนินทรีย์ ตัวเร่งปฏิกิริยา การสังเคราะห์ และวิเคราะห์ตัวเร่งปฎิกิริยา

Resume

12