Search Result of "Nham"

About 66 results
Img
Img

งานวิจัย

กล้าเชื้อหมักแหนม (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางกนกวรรณ ยอดอินทร์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เขมพัษ ตรีสุวรรณ, Imgนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Monitoring Survival of Salmonella and Listeria in Semi-dry Nham during Storage

ผู้แต่ง:ImgDr.Wannasawat Ratphitagsanti, Associate Professor, ImgKasirin Batpho,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

คุณภาพของแหนมที่ผลิตจากเนื้อโค (2010)

ผู้แต่ง:ImgMr.wirat sumon,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการสร้างและการยับยั้งการเกิดไบโอฟิล์มของเชื้อ Salmonella spp. ที่คัดแยกได้จากผักเครื่องเคียงแหนมเนือง (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเสาวคนธ์ ต่วนเทศ

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img
Img

งานวิจัย

นวัตกรรมการผลิตแหนมและไส้กรอกปลอดไนไตรท์ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ความสามารถในการอยู่รอดและการเจริญเติบโตของ E.Coil : H7 ในแหนมและประสิทธิภาพในกรทำลายโดยใช้ความร้อน(ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่รใหม่) (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนกองทุนวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Quantitative Risk Assessment of Salmonella spp. in Fermented Pork Sausage (Nham)

ผู้แต่ง:ImgPravate Tuitemwong, ImgDr.Kooranee Tuitemwong, Associate Professor, ImgSukhuntha Osiriphun, ImgAdisak Pongpoolponsak,

วารสาร:

Img
Img
Img
1234