Search Result of "Nham"

About 64 results
Img

งานวิจัย

กล้าเชื้อหมักแหนม (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางกนกวรรณ ยอดอินทร์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางเขมพัษ ตรีสุวรรณ, Imgนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ

แหล่งทุน:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Img
Img

การประชุมวิชาการ

นวัตกรรมสู่การผลิตแหนมปลอดไนไตรท์ (2008)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

งานวิจัย

นวัตกรรมการผลิตแหนมและไส้กรอกปลอดไนไตรท์ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรศ. ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวงศ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความสามารถในการอยู่รอดและการเจริญเติบโตของ E.Coil : H7 ในแหนมและประสิทธิภาพในกรทำลายโดยใช้ความร้อน(ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่รใหม่) (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วลัยรัตน์ จันทรปานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนกองทุนวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการสร้างและการยับยั้งการเกิดไบโอฟิล์มของเชื้อ Salmonella spp. ที่คัดแยกได้จากผักเครื่องเคียงแหนมเนือง (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเสาวคนธ์ ต่วนเทศ

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Quantitative Risk Assessment of Salmonella spp. in Fermented Pork Sausage (Nham)

ผู้แต่ง:ImgPravate Tuitemwong, ImgDr.Kooranee Tuitemwong, Associate Professor, ImgSukhuntha Osiriphun, ImgAdisak Pongpoolponsak,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Quantitative Risk Assessment of Salmonella spp. in Fermented Pork Sausage (Nham)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

คุณภาพของแหนมที่ผลิตจากเนื้อโค (2010)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

การศึกษาคุณภาพของแหนมปลาที่ใช้เชื้อบริสุทธิ์ในการผลิต (2009)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Use of starter cultures Lactobacillus plantarum J10 and a nisin-producing Lactococcus lactis WNC20 towards some food-borne pathogens in nham, a traditional Thai fermented sausage

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

1234