Search Result of "New yeast species"

About 21 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Candida xylosifermentans sp. nov., a d-xylose-fermenting yeast species isolated in Thailand

ผู้แต่ง:ImgKaewwichian, R., ImgKhunnamwong, P., ImgAm-In, S., ImgJindamorakot, S., ImgGroenewald, M., ImgDr.Savitree Limtong, Professor,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Yamadazyma ubonensis f.a., sp. nov., a novel xylitol producingyeast species isolated in Thailand (2014)

ผู้แต่ง:ImgKeeratichaiyanan Junyapate , ImgSasitorn Jindamorakot, ImgDr.Savitree Limtong, Professor,

วารสาร:

Img Img

Img

งานวิจัย

จุลินทรีย์ประจำถิ่นในผึ้งพื้นเมืองของไทย (2015)

หัวหน้าโครงการ:ดร. สุจินันท์ มีไล้

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวเยาวนุช พรมนวล, อาจารย์, Imgดร. สุจินันท์ มีไล้

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:สรรีวิทยาทางสัตว์(Animal physiology and antomy)

Resume

Img

Researcher

ดร. สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานระดับโมเลกุลและไฟโลจีนีของยีสต์, เทคโนโลยียีสต์ , เทคโนโลยีการหมักของยีสต์, ยีสต์สำหรับหมักเอทานอลและเทคโนโลยีการหมักเอทานอลโดยยีสต์

Resume

Img

Researcher

ดร. นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยา พันธุกรรม และชีวโมเลกุล, สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ (ยีสต์และแบคทีเรีย) เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ (ยีสต์และแบคทีเรีย)

Resume

12