Search Result of "Neutron activation technique"

About 5 results
Img
Img

งานวิจัย

การผลิต Moly-99 โดยใช้เทคนิคการก่อกัมมันต์นิวตรอน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีระศักดิ์ วีระภาสพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39

หัวเรื่อง:การผลิตโมลิบดีนัม-99 โดยใช้เทคนิคของนิวตรอนก่อกัมมันต์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การผลิต Moly-99 โดยใช้เทคนิคการก่อกัมมันต์นิวตรอน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีระศักดิ์ วีระภาสพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. ธีระศักดิ์ วีระภาสพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Neutron Physics

Resume