Search Result of "Near-Infrared (NIR) Spectroscopy"

About 43 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Solvent Comparison for Determination of Histamine in Tuna Fish using Near Infrared (NIR) Spectroscopy

ผู้แต่ง:ImgSuttahatai Pochanagone, ImgDr.Ronnarit Rittiron, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

งานวิจัย

การวัดความเข้มข้นของสารชีวเคมีเคมีในเลือดของโคด้วยเครื่องอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กองทุนย่อยฮูเวฟาร์มา)

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์โดยประมาณของอาหารข้นโคด้วยเครื่องอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนย่อยฮูเวฟาร์มา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลดีเด่นอันดับ 1 จากการประกวดโครงการ “ความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 5 หรือ Sci & Tech Initiative and Sustainability Award (STISA) (2012)

ผลงาน:การศึกษาเบื้องต้นการประเมินคุณภาพการรับซื้อปลาทูน่าด้วยเทคนิค Near Infrared (NIR) Spectroscopy

นักวิจัย: Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์ Imgศุทธหทัย โภชนากรณ์

Doner:สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์หาปริมาณเกลือในปลาทูน่าด้วยเทคนิคNear Infrared (NIR) Spectroscopy

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์หาปริมาณเกลือในปลาทูน่าด้วยเทคนิค Near Infrared (NIR) Spectroscopy

Img

ที่มา:สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การศึกษาเบื้องต้นการประเมินคุณภาพการรับซื้อปลาทูน่าด้วยเทคนิค Near Infrared (NIR) Spectroscopy

Img

งานวิจัย

เครื่องวิเคราะห์คุณภาพแป้งดิบด้วยเทคนิค Near Infrared (NIR) (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgศุทธหทัย โภชนากรณ์

แหล่งทุน:บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรอย่างไม่ทำลายด้วยเทคนิค NIRs เพื่อการค้าในเชิงพาณิชย์ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (5) ประชุมวิชาการ (11)

123