Search Result of "Nautong Vananuvat"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Effect of Polyphosphates on Storage Life of Strawberry)

ผู้เขียน:Imgนางสาวศิวาพร ศิวเวชช, รองศาสตราจารย์, ImgNautong Vananuvat, Imgนายไพโรจน์ จ๋วงพานิช, รองศาสตราจารย์, ImgChoopong Sukumalanandana, Imgนายปวิณ ปุณศรี, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

สตรอเบอรี่ เป็นผลไม้ที่ปลูกได้ทั้งเขตร้อนและหนาว สำหรับประเทศไทยมีการปลูกเล็กน้อยมานานไม่ต่ำกว่า 10 ปี โดยนำพันธ์เข้ามาจากต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นการปลูกประดับบ้าน (1) ต่อมาได้มีการส่งเสริมให้มีการปลูกมากขึ้นโดยโครงการเกษตรที่สูง เพื่อการจัดหาพืชปลูกทดแทนฝิ่น และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพันธ์ Tioga แก่ชาวบ้านในปี 2515 จึงเรียกกันโดยทั่วไปว่า พันธ์พระราชทาน ปัจจุบันสตรอเบอรี่นิยมปลูกกันแพร่หลายมากขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ และเชียงราย ทำให้มีปัญหาทางด้านการตลาดเกิดขึ้น ที่ไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นได้ในวันเดียว เนื่องจากสตรอเบอรี่เป็นผลไม้ที่มีการเน่าเสียง่าย การตลาดจึงอยู่ในวงจำกัด ฉะนั้นการศึกษาหาวิธีการยืดอายุการเก็บสตรอเบอรี่สดให้ยาวนานออกไป ก็จะเป็นการช่วยเปิดตลาดสตรอเบอรี่สดสำหรับผู้บริโภคให้กว้างขวางออกไป ทั้งตลาดภายในประเทศและ/หรือประเทศข้างเคียงได้ทางหนึ่ง

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 010, Issue 1, Jan 76 - Jun 76, Page 57 - 64 |  PDF |  Page