Search Result of "Natural resources management"

About 34 results
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนานักวิชาการด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ของศูนย์เซียร์ก้า (2001)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:SEARCA, the Philippines

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:กระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่มเยาวชน ตำบลท่างาม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้เขียน:Imgสุณัฐลินี สินพรม

ประธานกรรมการ:Imgทิพวัลย์ สีจันทร์*

กรรมการร่วม:Imgเพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:SEARCA, the Philippines

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนานักวิชาการด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ของศูนย์เซียร์ก้า

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:-

ผู้เขียน:ImgIlyas Baker

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Although key agencies in the field of natural resources management do not have a comprehensive manpower development strategy, many staff will at some time attend development aid funded overseas degree level and post-graduate level courses, as well as overseas and in-country short-term courses. The last mentioned are becoming more and more popular with aid agencies and Thai counterparts although their effectiveness has never been established. The difficulties of assessing these are acknowledged and some subjective comments based on the author's experience are submitted. These relate to organization, the use of technical specialists, course content and language medium. Some comments on development aid training policy are also made and finally some suggestions are put forward whech if inplemented may contribute towards more effective manpower development strategies in the field of natural resources management. The existence of a sufficient quantity of skilled natural resource managers is without a doubt a key determinant of Thailand's successful sustainable development. Although manpower needs have never been formally quantified, the shortage is apparent and attempts to deal with this have already been implemented. Key agencies in the field of natural resources, rarely, if at all, have a comprehensive manpower development strategy, but nevertheless take advantage of opportunities to send dtaff to development aid funded overseas degree level and post-graduate level courses, as well as overseas and in-country short-term courses. The last mentioned are becoming more and more popular with aid agencies and Thai counterparts but their effectiveness has never been established. The business of assessing technical co-operation training activities is fraught with difficulty (Muscat, 1986) and perhaps this is why evaluation usually focuses on the direct or immediate project objectives using highly subjective self-completion questionnaires. Admittedly, it is difficult to find a satisfactory alternative means of assessment but this must not inhibit discourse among aid donors, the Thai government, technical experts, course organizers and course participants. Unless such discourse takes place aid foud and manpower are likely to remain inefficiently used and new and possibly more appropriate training initiatives are unlikely to be forthcoming. With regard to these training activities, I will restrict my comments to short-term in-country training programs as over the past few years I had some experience of these. After this some comments on development aid training policy will be made.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 008, Issue 1, Jan 87 - Jun 87, Page 104 - 110 |  PDF |  Page 

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

SEAMEO-SEARCA Scholarships Award 2002 (2000)

นักวิจัย:Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:ศูนย์เซียร์ก้า

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: กรณีศึกษา การประยุกต์ใช้แนวคิด AFP กับป่าชายเลน บ้านสลักเพชร จังหวัดตราด

ผู้เขียน:Imgดวงมาลย์ สินธุวนิช

ประธานกรรมการ:Imgนายสุรเชษฎ์ เชษฐมาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การกำหนดเขตการใช้ที่ดินเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบยั่งยืนในลุ่มน้ำสาขาน้ำแม่กกตอนล่าง

ผู้เขียน:Imgกรรณิสา สฤษฎ์ศิริ

ประธานกรรมการ:ImgKamron Saifuk

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การฟื้นฟู จัดการและใช้ประโยชน์พันธุ์พืชท้องถิ่น เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำลำพระเพลิง

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การฟื้นฟู จัดการและใช้ประโยชน์พันธุ์พืชท้องถิ่น เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำลำพระเพลิง

Img

ที่มา:วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์

หัวเรื่อง:เมื่อมากคน ก็มากความ ถ้าอยากให้ได้ความต้องจำกัดคน: การวิเคราะห์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การฟื้นฟู จัดการและใช้ประโยชน์พันธุ์พืชท้องถิ่น เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำลำพระเพลิง

Img

Researcher

ดร. อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Natural Resources Management, land and water conversation, soil resource management

Resume

Img

Researcher

ดร. อุทิศ กุฏอินทร์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Forest Ecology , Plant Community Analysis

Resume

Img

งานวิจัย

การศึกษาวิจัยภัยพิบัติและความเสี่ยงสาเหตุจากอุทกภัย ในจังหวัดสกลนคร (2018)

หัวหน้าโครงการ:Dr. Indrajit Pal

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ImgDr. Chian Siau Chen, ImgDr. Glenn Fernandez, ImgDr. Indrajit Pal, ImgDr. Khamarrul Azahari Bin Razak, ImgDr. Tailin Huang, ImgDr. Tatsanawalai Utarasakul

แหล่งทุน:Integrated Research on Disaster Risk, International Centre of Excellence (IRDR ICoE-Taipei)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

12