Search Result of "Natural enemies"

About 94 results
Img

งานวิจัย

การสำรวจศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืช (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายโกศล เจริญสม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรศ.ดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แมลงศัตรูผลผลิตการเกษตรในโรงเก็บและแมลงศัตรูธรรมชาติในเขตภาคกลางของประเทศไทย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรวรรณ อมรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345