Search Result of "Nattamon Sirikanchittavon"

About 3 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Optimization of Scheduling in Ethanol Production from Oil Palm Empty Fruit Bunch Process

ผู้แต่ง:ImgNattamon Sirikanchittavon, ImgWorameth Chitcharoen, ImgDr.Thongchai Rohitatisha Srinophakun, Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img

Researcher

ดร. ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ทฤษฎีการควบคุม, การออกแบบกระบวนการผลิต, เทคโนโลยีสะอาด พลังงานและความปลอดภัย

Resume