Search Result of "Native vegetables"

About 6 results
Img

การประชุมวิชาการ

การตั้งชื่อภาษาไทยของผักพื้นบ้านในจังหวัดสระบุรี (2011)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

The analysis of Thai native vegetables’ names

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

งานวิจัย

การตั้งชื่อภาษาไทยของผักพื้นบ้านในจังหวัดสระบุรี (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุมาภรณ์ สังขมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรศ.ดร.สุจริตลักษณ์ ดีผดุง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (6)

Img

การประชุมวิชาการ

การสร้างคำของชื่อภาษาไทยของผักพื้นบ้าน (2010)

ผู้แต่ง:ImgDr.Umaporn Sungkaman, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img Img Img

Img

ที่มา:มนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม่: พลวัตแห่งองค์ความรู้กับพหุลักษณ์ทางวัฒนธรรม

หัวเรื่อง:การตั้งชื่อภาษาไทยของผักพื้นบ้านในจังหวัดสระบุรี

Img

Researcher

ดร. อุมาภรณ์ สังขมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วัจนปฏิบัติศาสตร์(Pragmatics), ภาษาศาสตร์ชาติพันธุ์ (ethnolinguistics), ภาษาศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Linguistics)

Resume