Search Result of "National Park"

About 934 results
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

นิเวศวิทยาของพืชวงศ์บุกบอนในอุทยานแห่งชาติคลองลานและอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางอรพรรณ ศังขจันทรานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgรศ.ดร.ดอกรัก มารอด, Imgสมชาย วิเชียรกัลยารัตน์, Imgสุระชัย โภคะมณี

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยและตีพิมพ์ของบุคลากร โครงการจัดตั้งภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Regulation compliance model of national park visitors

ผู้แต่ง:ImgDr.Noppawan Tanakanjana Phongkhieo, Associate Professor, Imgนายธนกฤต สังข์เฉย,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Managing tourism in Surin Marine National Park, Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Suchai Worachananant, Assistant Professor, ImgR.W. Carter, ImgM. Hocking,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Bird Assemblages in Mae Yom National Park, Phrae Province

ผู้แต่ง:ImgDr.prateep duengkae, Associate Professor, ImgDr.Utis Kutintara, Associate Professor,

วารสาร:

12345678910...