Search Result of "Natchamai LUCKAMNUYPORN"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สมรรถภาพครูวิทยาศาสตร์ด้านความรู้และด้านปฏิบัติการของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการสอนวิทยาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:ImgNatchamai LUCKAMNUYPORN

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุนันท์ สังข์อ่อง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอารดา เตชะไกศิยวณิช

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวประพีร์ วิราพร, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf